POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE

Informace zveřejňované podle vyhlášky 259/2012 Sb.

Identifikátor datové schránky:

fiia8qj

Adresa elektronické pošty:

skolkabarevnyostrov@seznam.cz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých předškolní zařízení Mateřská škola Barevný ostrov, p.o. přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

formát DOC (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003)

formát PDF (Acrobat Portable Document Format)

formáty JPG, JPEG

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých Mateřská škola Barevný ostrov, p.o. přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32

Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele školy – města Černošice www.mestocernosice.cz  v odkazu Příspěvkové organizace.

1. Název subjektu
MŠ Barevný ostrov, p.o.
Pod Ptáčnicí 2158
252 28 Černošice 
2. Důvod a způsob založení
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
MŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
MŠ je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je Město Černošice.
3.Organizační struktura
4.Kontaktní spojení
4.1.Poštovní
MŠ Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158
25228 Černošice
4.2.Adresa pro osobní návštěvy
Stejná jako poštovní
4.3.Úřední hodiny
Hospodářka od 8.30 – 14.30hod. (polední přestávka 12.00 – 12.30hod.)
Ředitelka – dle tefonické dohody
4.4. Telefonní čísla
Ředitelka školy          – mobil 724 877 645
Zástupkyně ředitelky – 251 511 424
Hospodářka              – 251 511 424, 702 208 227
4.5. Datová schránka
Datová schránka školy: fiia8qj
4.5. Adresa webu
www.skolkabarevnyostrov.cz
4.7. Další elektronické adresy
reditelka@skolkabarevnyostrov.cz
skolkabarevnyostrov@seznam.cz
cervenaskove@seznam.cz
zlutatrida@post.cz
modratrida@post.cz
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu Česká spořitelna: 2680765339/0800
6. IČ
72550929
IZO školy 181033275
7. DIČ
Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád – 01. Školní řád (3) (3).docx (61315) 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu  Dodatek č.1 ke Š. řádu_ (002) (1).jpg (569136)
Školní vzdělávací plán Skolni-vzdelavaci-program-2020-2023-komplet
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace posílejte ředitelce školy.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Informace dle § 28a, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních pravidel 

Plné odkazy:

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. (Správní řád).
12. Formuláře
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací
Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese
reditelka@skolkabarevnyostrov.cz
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech  v platném znění
Zákon 89/2012 Sb.občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Kontrolní záznamy – MŠ Barevný ostrov
14.2. Vydané právní předpisy
Školní řád
15. Ochrana osobních údajů 
Poveřenec pro ochranu osobních údajů
Hana Vlčková
email:   hana.vlckova@sms-sluzby.cz
telefon +420 602 608 054

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Barevný ostrov, p.o., Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, 252 28

Kontakty na správce: MŠ – 251 511 424, 724 877 645.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce, Mateřská škola Barevný ostrov, p.o., jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve školce. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Hana Vlčková

email:   hana.vlckova@sms-sluzby.cz
telefon +420 602 608 054

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve školce, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školky.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve školce (odborně řečeno – naše školka je zpracovává jako správce), máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skolkabarevnyostrov@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
  6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školky dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Školka:

Velkou část údajů o dětech a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší školce, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme Ministerstvu školství.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pronájmů tělocvičny, zájmových kroužků, dále pro informování na webu o školních událostech a další. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě či lyžařské kurzy a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší školce, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Černošice 1.1. 2022                                                  Alena Kubáňová, ředitelka školy

 


[1] Čl. 38 odst. 5 ON